ÁSZF

I. A Szolgáltató és a Szolgáltatás

A www.naturpontwebshop .hu online webáruházat Polgári Gábor károly E.V .("kisadózó") (székhely és levelezési cím: 2120 Dunakeszi Görgey Artúr út 4., adószám: 69016709-1-33, főtevékenysége: 472901- Egyéb élelmiszer kiskereskedelem , tárhelyszolgáltató: Székhely Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Svájc üzemeltető (továbbiakban:"Szolgáltató"). A Szolgáltató a www.naturpontwebshop.hu oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (a továbbiakban: "Szolgáltatás") nyújt. 

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik. 

Az oldalon található termék árai Alanyi adómentesek! ÁFA visszaigénylésre nem alkalamas a kiállított számla a tulajdonos "kisadózó" mivoltából!

II. A szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés 

A megrendelések leadása, a Szolgáltatások igénybevétele a naturpontwebshop.hu internetes áruházban elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, a Szolgáltatás igénybe vevője a vevő (a továbbiakban: "Vevő"). A Szolgáltatás bármely elemének használatának megkezdésével a Vevő és a www.naturpontwebshop.hu oldal látogatója elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

A elektronikus úton leadott megrendelés nem kötött regisztrációhoz, A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevők részére. 

A termék(ek)kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód (átvétel módja/fizetés módja) választandó. 

Az "Adatok mentése és "Fizetés / Megrendelés"" gomb megnyomásával, amely fizetési kötelezettséggel járó megrendelés, a Vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül automatikusan vásárlási értesítő formájában visszaigazolást küld. A vásárlási értesítő minden esetben tartalmazza a szállítási adatokat és a rendelt termékeket az ár és darabszám feltüntetésével. Amennyiben a vásárlási értesítő nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlat kötöttség alól. A szerződés nyelve a magyar, a megadott árak forintban értendők, az Áfa-t tartalmazzák. 

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető, visszakereshető. 

A megrendelt termékeket a Szolgáltató 2-5 munkanapon belül szállítja le, fenntartva, hogy Szolgáltatónak a teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére. 

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatón kívül álló ok (pl. nagykereskedők raktáraiban időközben beállt készletfogyás) miatt a Szolgáltató csak késve, vagy egyáltalán nem tudja a rendelést teljesíteni. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt többletköltség nem terheli. 

III. A Vevőt megillető elállási jog 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban "Korm. rendelet") értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. 

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, azzal, hogy 

• több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 

• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja az irányadó. 

A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, az alábbiak szerint: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Polgári Gábor Károly E.V  Natur Pont  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

 A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron te; nyilatkozat esetén) 

Kelt

 A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közöo időszakban is gyakorolhatja. 

Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén a Szolgáltató székhelyére visszajuttatni, melyet követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli, azzal, hogy amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, úgy az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem térít meg. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget a Szállítónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólag 
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor. 

Amennyiben a Vevő gyakorolja elállási jogát, úgy a Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, illetve köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. 

IV. A Vevő kellék- és termékszavatossági, jótállási igénye 

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági/jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Jótállási igény kizárólag az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti termékek esetében érvényesíthető (részletesebben ld. lentebb). 

A kellékszavatossági/jótállási igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. 

Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevőkötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági /jótállási jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. 

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság/jótállás helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/ forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Vevő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza és a termék a Szolgáltató üzletében vagy raktárában rendelkezésre áll. A 3 munkanapon túli bejelentés esetén a Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Vevői panasz minta

 ___________________ rendelési számon _______________________________ __________________________________________________________________________________ megnevezésű termék (a továbbiakban: "Termék") tárgyában szerződést kötöttem a Polgári Gábor Károly E.V-val . A Terméket ____. napján átvettem.. __________________ ____. napján a Terméknek az alábbi hibáját / hiányosságát észleltem: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________(a továbbiakban: "Vevői panasz"). A Termék fenti hibája miatt a kellékszavatossági / jótállási jogommal (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) kívánok élni a Polgári Gábor Károly E.V.-val szemben. Az általam fent kiválasztott jogosultság keretén belül az alábbi igénnyel kívánok Polgári Gábor Károly E.V-hoz fordulni.

Kérem a Polgári Gábor Károlyt E.V.-t, hogy szíveskedjen: a Termék hibáját kijavítani / a Terméket kicserélni (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) ___________________________. 


V. Panaszkezelés 

A Vevő az általa érvényesíteni kívánt igény (elállási jog, kellék- és termékszavatossági igény stb.) érvényesítésére vonatkozó bejelentését a jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) megjelölt e-mail cím elérhetőségre küldött elektronikus levélben, vagy postai úton a Szolgáltató székhelycímére teheti meg. Amennyiben szükséges a bejelentés elkészítésével kapcsolatban a jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) meghatározott telefonszámon technikai segítséget nyújtunk. A Vevő a panaszbejelentéssel az abban foglalt adatainak kezeléséhez a panasz elintézése céljából hozzájárul. 

A Szolgáltató a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a jelen Jogi Nyilatkozatban elállási, valamint a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló mintaszöveget tett közzé. A Szolgáltató a Vevő által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről a bejelentéssel egyező módon értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Ha a Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát megadni köteles. 

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Vevő/fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, kérelmét a Vevő/fogyasztó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthatja be. 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, azzal, hogy a Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának. 

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület: 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

A békéltető testületek eljárásáról röviden, valamint valamennyi megyei béléltető testület címe és elérhetősége az alábbi linken érhető el: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579. Amennyiben nehézsége lenne a link megnyitásával, úgy kérem jelezze a jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) megjelölt e-mail címen, és kérésére további felvilágosítást és technikai segítséget nyújtunk. A Vevő/fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül is (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU) eljárást kezdeményezni. 

Ezen a linken az Európai Bizottság online vitarendezési platformja érhető el (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely olcsó és gyors alternatívát kínál a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére, továbbá a két fél közötti bizalomépítést is segíti. A platform célja az egységes európai digitális piac támogatása, illetve az online vásárlásba vetett bizalom növelése. 

A Vevő/fogyasztó jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulni. A https://jarasinfo.gov.hu/ járáskereső oldalon a lakóhely megadásával könnyedén megtalálható az illetékes járási hivatal. 

VI. Szerződésszegés 

 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vevő jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miaf törölte a vásárlói profilt. 

VII. A www.naturpontwebshop.hu oldalon feltüntetett adatok

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a www.naturpontwebshop.hu oldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Kor. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak. 

VIII. 18. életévet be nem töltött Vevő 

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

IX. Hírlevél 

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. 

A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással a Vevő egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.

A Vevő a hírlevélre történt önkéntes feliratkozását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vevő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vevő adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül. 

X. Ügyfélszolgálat 

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaihoz a naturpont@hotmail.com címen, illetve a 06-20-331-3710-es telefonszámon (munkanapokon 09:00-18:00 között). 

XI. Jelen Jogi Nyilatkozat kinyomtathatósága 

A jelen Jogi Nyilatkozat az egér jobb egér gombjának megnyomása után a Nyomtatás gombra kattintással egyszerűen kinyomtatható. Amennyiben a logók nyomtatását mellőzni, vagy csak a Jogi Nyilatkozat meghatározott részét szeretné kinyomtatni, úgy az egér jobb gombjának megnyomása előtt jelölje ki a nyomtatni kívánt tartományt. Kérjük gondoljon a környezetre, csak akkor nyomtassa ki a Jogi nyilatkozatot, vagy annak egy részét, ha feltétlenül szükséges. 

Hatályos: 2018.09.21-től visszavonásig és/vagy módosításáig.